Pomoc psychologiczna, psychoterapia, interwencja kryzysowa


KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
Jest to kilka (najczęściej 1-3) wstępnych spotkań z terapeutą, których celem jest rozpoznanie problemu klienta oraz określenie najwłaściwszej formy pomocy (nie zawsze jest to psychoterapia). Terapeuta rozmawiając z klientem służy swoją wiedzą oraz rozeznaniem w istniejących metodach pomagania, co umożliwia klientowi uzyskanie pomocy adekwatnej do zgłaszanych potrzeb.

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Jest to cykl spotkań mających na celu wsparcie klienta w nagłej trudnej sytuacji. Sesje ukierunkowane są na wygaszenie lęku, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz przywrócenie utraconej równowagi życiowej. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie, w zależności od zgłaszanych potrzeb klienta oraz jego aktualnej sytuacji. ( najczęściej jest to 1-10 spotkań).

PSYCHOTERAPIA
(indywidualna, rodzin) Dłuższa forma kontaktu, dzięki której zwiększa się świadomość samego siebie i swoich problemów , trudności. Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw klienta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Spotkania odbywają się co tydzień. Długość kontaktu terapeutycznego ma indywidualny charakter ,zależy od problemu klienta.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w obszarze:
Zaburzeń emocjonalnych (lęki, trudności adaptacyjne, depresja, samookaleczenia, próby samobójcze)
Problemów wychowawczych (trudności w relacjach z rodzicami, rówieśnikami, wagary, brak motywacji do nauki, grupa rówieśnicza, alkohol, narkotyki, komputer)
Problemów okresu dorastania (poszukiwanie własnej tożsamości, sensu życia)
Problemów związanych z sytuacją okołorozwodową ( rozwód rodziców trudna sytuacja dla dziecka)
Trudności związanych z doświadczeniem przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy

Problemy, w których pomagam dorosłym to:
Osamotnienie, brak bliskich związków i relacji z ludźmi
Problemy, kryzysy w związkach
Rozwój osobisty w zakresie umiejętności bycia z ludźmi
Sytuacje kryzysowe (np. strata bliskiej osoby, ciężka choroba, rozwód)
Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie, odczucie braku sensu życiaPanie, daj mi cierpliwość, 
abym umiał znieść to czego zmienić nie mogę; 
daj mi odwagę, 
abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, 
co zmienić mogę, i daj mi mądrość, 
abym umiał odróżnić jedno od drugiego
/ Marek Aureliusz/


GENESIS